Bongo Cat Rock

09/11/2018 0

Bongo Cat Rock –    This is slightly off-sync and it’s making me irrationally uncomfortable.

2 Minutes Of Happiness –   L͛̋̈́͆̎̌ͯͭ̚͢҉͍̩̘O̷̧̮̦͎͚̥͕̫ͭ̆̄̐ͨT̝͖̫͈ͨ̒ͨ̾͋͒ ̂̊҉̷̟̲̻͙͕̖͍͕Ő̵̡͚̩͗ͧ̆̒̓F̰̬̓ͤ̊̉̒̓ͦͦ ̷̺̳͍̱͙͚ͬ̈̍̐ͬ̚ͅB͈͚̭ͪ͒͛̋̂͛̐̂͜ͅỎ̼͍͕̞̼̪̽ͤÚ̟̦̲̺̗͛̉̇̊͌͝ͅN̡͐ͧ̈̂̃ͩͨ͆͟҉̟̠̪͇͚C̸̸̪͓̺̲̿ͣͯ͌Ǐ̷͚̗̫̲̘ͤͭ̂ͫ́͘ͅN̢̮̖̹͌ͩ͡Ḡ̴̥͔̱̹͖ͣ͒̋ ̤̝̤̘͈̤̭ͯͨ̃̄̀̀̚͜A̞̖̳̣͂̀̃̐͞Ñ̴̗͍̭̀̋̀D̢͖̤̦̓̌̌̔͛̆ ̡̤͖͖͎̬̟̖̖̾̃ͭ̾ͨ̏ͬ̚͢Ḩ̣̘̱̾͟͜A̙̳̙͔̝͎̩͕̋͋ͪͫP̪͈͍̳̲̰̠ͥ̃̉̐̾̌̍̚͜P̵͙̲̭͔̻͛Ŷ͍̮̮̙ͩ̿̌̈͊̚ ̩͈̔͒̈̑͢͠Ȧ̡̟͔̘ͬ̌͆ͫ̿́͝Ṋ̩̥̺̰̳́̈̊̍̓̒̈́͟I͖͇̝̋ͭ̅̋̚M̱̟͉̦̓̆̍͒̊ͦ̇͘͢A̵̴̧̯͓̩̽͌͌̇̾L̙̖̺̱̗̩͎̲͛͌ͦͮ͗Ş̞͎̮̳̯̗͓̝̲̒̅̇͝͠ ̡̼̠̺̹͉͈̝̂ͮͭͩ̑F̴̶̭̱̮ͣ̅̓ͬ͞O͑̐ͣ̈́̍͠҉̝̫̯̠̲͔̫R̝̽̾̀͝͡ ͓̻͓̎̒Y̎̾̏ͬ̃͂ͦ͗͏̦̝̫̜͎O̴̎̒̀҉͓̯͚̪̲̫͉̪͟ͅU̧͓̯̞͍̗͔ͥ̂̈́͒̑̚͡ ̖̜̬͕̩̟͋ͣͪ̈̈́͋̈́ͤ:̡̰̥̍ͨͭ͒̄̆ͯ̕)̽̐͂ͧ̾ͤͧ͐҉̢̭̯͈͈̠̲̪͎͞ ̙͕̫̫̝̋̉̃̆͌́ͤ́͝͡  

12 Simpsons Tumblr Posts That Are Golden-Age Good –     https://stuffer33.tumblr.com/post/160511432884/corinnestark-sharipep-marge-is-such-a-great http://systlin.tumblr.com/post/176526405445/multiplegenredisorder-wildcardarcana http://pr0jectneedlemouse.tumblr.com/post/138942418611 https://blizzrhy.tumblr.com/post/174628933917/persitentmanlyagitation-c-orgiis https://zackisontumblr.tumblr.com/post/162919715007 http://herosnevertry.tumblr.com/post/153840486461