Gru’s wedding (HD) –   Banana? – Minion inquisitively asks    Papaya… – Gru replies, as he reveals he’s an hermaphrodite.